Fortids­minder

Fredede fortidsminder

Fredede fortidsminder er gravhøje, dysser, jættestuer, ødekirkegårde, voldsteder, forsvarsanlæg, runesten, ruiner m.m.

På Lolland og Falster findes talrige fredede fortidsminder – faktisk er Guldborgsund Kommune den kommune i Danmark, hvor der findes flest fredede fortidsminder.

Fortidsminderne er fredet, fordi vi i Danmark ønsker at bevare mest muligt af kulturarven dér, hvor den er, og dermed også den historie, som de fortæller om landskabet, hvor de ligger.

Bondestenalderens dysser og jættestuer, bronzealderens gravhøje, jernalderens og vikingetidens skibssætninger og runesten fortæller om forskellige måder at begrave og mindes de afdøde i oldtiden. Ødekirkegårdene beretter om Den Sorte Døds hærgen i midten af 1300-tallet, mens voldsteder og forsvarsanlæg giver indsigt i den organiserede beskyttelse af mennesker og deres ejendele op igennem historien.

Hvad betyder fredningen?

Man må ikke foretage ændringer af et fredet fortidsminde. – Der må ikke graves, fjernes eller flyttes sten, trækkes rødder op eller fjernes stød, og man må ikke gødske eller plante på fortidsmindet.

Man må heller ikke foretage jordbearbejdning, gødskning eller plantning inden for en 2 meters beskyttelseszone omkring fortidsminder.

Inden for 100 meter fra fortidsmindet må man ikke uden dispensation foretage varige ændringer i landskabet – fx opføre bygninger, rejse master, plante læhegn eller foretage terrænreguleringer.

Hvis du ønsker at søge dispensation inden for 100 meterzonen, skal du kontakte den kommune, hvor det fredede fortidsminde ligger.

Overtrædelse af fredningsbestemmelserne medfører erstatningsansvar og eventuelt politianmeldelse.

Hvem holder øje med de fredede fortidsminder?

Fredede fortidsminder er omfattet af bestemmelser i museumsloven.

Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed i alle sager vedrørende fredede fortidsminder. På Lolland og Falster er det Museum Sydøstdanmark, som på vegne af styrelsen fører tilsyn med de fredede fortidsminder og holder øje med, at der ikke sker skader på dem.

Hvis et fredet fortidsminde er skadet

Hvis du er kommet til at skade eller har set skader på et fredet fortidsminde, skal du enten kontakte Museum Lolland-Falster eller Slots- og Kulturstyrelsen.

Søgning

Note: Danish only