Guide til byg­herrer

Guide til bygherrer om arkæologiske undersøgelser

Fortidsminder, som trues af bygge-/anlægsarbejde, er beskyttet af Museumsloven.

Museum Lolland-Falster har det arkæologiske ansvar for Guldborgsund og Lolland kommuner.

Museets arkæologer vurderer, om bygge-/anlægsarbejdet udgør en trussel for fortidsminder, foretager arkæologiske forundersøgelser, hvis der er en risiko, og arkæologiske undersøgelser (udgravninger), når det er nødvendigt.

Her kan du læse mere om, hvad du skal tage højde for, når du skal foretage bygge-/anlægsarbejde, hvad du har ret og pligt til, hvad forskellen er på en arkæologisk forundersøgelser og en arkæologisk undersøgelse, og hvem der betaler for arkæologernes arbejde.

Arkivalsk kontrol

Kommunerne underretter museet, når de giver tilladelse til et bygge-/anlægsarbejde. Museet screener herefter, om der er registreret fortidsminder på det berørte areal.

Du kan også selv bede museet om en udtalelse, om der findes fortidsminder på arealet.

Udtalelsen er gratis.

Hvis den arkivalske kontrol ikke er tilstrækkelig til af give et fornuftigt indtryk af fortidsminderne på et areal, vil museet som regel anbefale, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse.

Forundersøgelsen er frivillig. Det er bygherren, altså dig, der bestemmer, om forundersøgelsen skal foretages.

Hvorfor er forundersøgelsen en god ide?

Forundersøgelsen er en forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser:

  • Du får viden om, hvorvidt der findes fortidsminder på din grund, før bygge-/anlægsarbejdet går i gang
  • Du får et overslag over omkostninger og tidsforbrug ved eventuelle arkæologiske undersøgelser
  • Du får mulighed for at tilrettelægge bygge-/anlægsarbejdet, så du kan mindske eller helt undgå udgifterne i forbindelse med eventuelle arkæologiske undersøgelser
  • Hvis museet i en udtalelse eller efter en forundersøgelse har vurderet, at bygge-/anlægsarbejdet kan gennemføres uden at true fortidsminder, og der alligevel dukker fortidsminder op, er det Slots- og Kulturstyrelsen, der betaler for de nødvendige undersøgelser

Hvem betaler?

Forundersøgelse

  • Hvis arealet er under 5.000 m2, er det almindeligvis (men ikke altid) Museum Lolland-Falster, der betaler
  • Er arealet større end 5.000 m2 , skal bygherren betale
  • Ligger arealet inden for en middelalderlig bykerne, skal bygherren betale uanset arealets størrelse

 

Undersøgelse

  • Det er bygherre, som uanset arealets størrelse skal betale. Du får prisen på den arkæologiske undersøgelse, når forundersøgelsen er afsluttet
  • Hvis museet har erklæret et areal for ”fortidsmindefrit”, og der alligevel dukker fortidsminder op, betaler Slots- og Kulturstyrelsen for undersøgelsen

Hvis forundersøgelsen fravælges?

Går du i gang med et bygge-/anlægsarbejde uden at benytte dig af tilbuddet om en arkivalsk kontrol eller en forundersøgelse, og der dukker fortidsminder op, skal arbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet, standses øjeblikkeligt, og museet skal underrettes.

Overholdes dette ikke, kan det medføre politianmeldelse.

Hvis du driver landbrugs- eller skovdrift

Hvis du støder på fortidsminder under jordarbejde i forbindelse med normal (dvs. uændret) landbrugs- eller skovdrift, har du pligt til at kontakte museet.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som betaler for eventuelle arkæologiske undersøgelser.

Hvis der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, er det muligt at få erstatning for tab af afgrøder.

Hvis du skal foretage råstofindvinding

I forbindelse med råstofindvinding gælder de samme regler som for bygge-/anlægsarbejde.

Mere information om bygherrebetalte (for)undersøgelser

Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed for museumsloven.

Det er styrelsen, som skal godkende udgifterne til en bygherrebetalt forundersøgelse eller undersøgelse, før den kan gå i gang, og som afgør tvivlsspørgsmål.

Du kan finde mere vejledning og information om gennemførelsen af arkæologiske (for)undersøgelser på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og læse museumslovens fulde tekst hér.

Du er altid velkommen til at kontakte Museum Lolland-Falsters arkæologer, hvis du ønsker rådgivning om fortidsminder i forbindelse med et bygge-, anlægs- eller jordarbejde.

Søgning

Note: Danish only